Personal email from Dutch Police warns ex-Raidforums users

The Dutch Police, in collaboration with international police organizations, has launched an investigation into Raidforums.com, leading to the platform’s shutdown and the seizure of a dataset containing user information.

Dutch police warning Raidforums users
Dutch police warning Raidforums users

The investigation has resulted in the arrest of several individuals who participated in illegal activities on the platform.

Raidforums email warning from the Dutch Police

The Dutch police has discovered that some user identities are linked to a Raidforums user account, and the police warns the users that data leaked on the platform, including personal data, material, and account data, was traded.

They continued to warn that RaidForums was also used to develop cyber skills that are closely related to committing serious cybercrime crimes.

Perpetuating cybercriminal activities can lead to severe consequences, including a conviction, a criminal record, and confiscation of electronic devices.

The police has taken a firm stand against cybercrime in all forms and urge individuals to be aware of the consequences of their actions.

Dutch Police Warns RaidForums users though email
Dutch Police Warns RaidForums users though email

The email reads (in Dutch)

De Nederlandse Politie en internationale politieorganisaties hebben een onderzoek ingesteld naar de website Raidforums.com. Dit heeft geresulteerd in het offline halen van de website door de politie en het verkrijgen van een dataset met de gebruikersgegevens van het platform. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn meerdere personen gearresteerd (politie.nl/nieuws/2023/februari/23/05-drie-mannen-aangehouden-in-onderzoek-naar-grootschalige-internationale-datadiefstal-en-datahandel.html).

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat jouw identiteit gelinkt is aan een gebruikersaccount van Raidforums. De Nederlandse Politie wil je waarschuwen dat op dit platform gelekte data, zoals pornografisch materiaal, persoonsgegevens en/of accountgegevens verhandeld werden. Ook voor het opdoen van kennis voor de ontwikkeling van cybervaardigheden die nauw gerelateerd zijn aan het plegen van ernstige cybercrime misdrijven werd Raidforums gebruikt.

De Nederlandse Politie verzoekt dringend om te stoppen met het deelnemen aan online activiteiten waarin je het risico loopt de wet te overtreden. Verwijder illegale software of datasets die verkregen zijn via Raidforums of andere soortgelijke sites.

Deelname aan, of verdere voortzetting van cybercriminele activiteiten kan leiden tot verdere maatregelen tegen JOU. Illegale activiteiten uitgevoerd op Raidforums.com (of op soortgelijke websites) kunnen leiden tot:

· Veroordeling: Je krijgt een boete, taakstraf of een gevangenisstraf

· Strafblad: Je krijgt een strafblad. Dit maakt het vinden van een stage of een baan lastiger, maar ook het reizen naar het buitenland wordt hierdoor moeilijker.

· Inbeslagname: Je raakt je computer, telefoon of andere elektronische apparaten kwijt.

De politie treedt hard op tegen cybercrime, in welke vorm dan ook. Je bent minder anoniem online dan je denkt. Kies je er toch voor om cybercrime te plegen? Wees je dan bewust van de consequenties.

Voorkom dat de politie straks voor je deur staat. Denk aan je toekomst en pleeg geen cyberdelict.

Heb je nog verdere vragen? Kom dan naar de chatavond op woensdag 19 april van 19:00 uur t/m 21:00 uur. Ga voor toegang naar: vraaghetdepolitie.nl/

The email reads (in English)

The Dutch Police and international police organizations have launched an investigation into the website Raidforums.com. This resulted in the police taking the website offline and obtaining a dataset containing the platform's user data. 

As a result of this investigation, several people have been arrested (politie.nl/nieuws/2023/februari/23/05-drie-men-aanheld-in-onderzoek-naar-grootschalige-internationale-datatheft-en-datahandel.html).

The investigation has shown that your identity is linked to a Raidforums user account. The Dutch Police would like to warn you that data leaked on this platform, such as pornographic material, personal data and/or account data, was traded. Raidforums were also used to gain knowledge for the development of cyber skills that are closely related to committing serious cybercrime crimes.

The Dutch Police urgently request that you stop participating in online activities in which you run the risk of breaking the law. Remove pirated software or datasets obtained from Raidforums or other similar sites.

Participation in or further continuation of cybercriminal activities may lead to further action against YOU. Illegal activities conducted on Raidforums.com (or on similar websites) can lead to:· Conviction: You will be fined, community service or imprisonment

· Criminal record: You get a criminal record. This makes it more difficult to find an internship or a job, but it also makes traveling abroad more difficult.

· Confiscation: You lose your computer, phone or other electronic devices.


The police take firm action against cybercrime, in whatever form. You are less anonymous online than you think. Do you still choose to commit cybercrime? Then be aware of the consequences.

Prevent the police from showing up at your door. Think about your future and don't commit a cyber crime.


Do you have any further questions? Then come to the chat evening on Wednesday, April 19 from 7:00 PM to 9:00 PM. For access, go to: vraaghetdepolitie.nl/

Good Action of The Dutch Police

The Dutch Police’s recent actions in warning users of Raidforums against participating in illegal cyber activities demonstrate their commitment to fighting cybercrime.

By informing users that the police are monitoring their activities on the website and that they have already made arrests, the police are sending a clear message that such illegal activities will not be tolerated.

This warning serves as an opportunity for individuals to reconsider their actions and avoid being involved in any criminal activities. The police’s efforts to protect citizens from the dangers of cybercrime are admirable and demonstrate a proactive approach to enforcing the law.

Some small mistakes in the email

It is important to note that there are small errors in the email regarding the clickable URLs. The Dutch Police stated that no URLs should be clickable, but in reality, this depends on the email client settings.

In many email clients, URLs are automatically made clickable, and it is beyond the control of the sender to prevent this.

However, despite this small error, the most important thing is that the message got delivered to the intended recipients.

The warning serves as a reminder to those involved in illegal activities to reconsider their actions and avoid any further criminal behavior.

Genesis Market Takedown

In the wake of an international collaboration by law enforcement agencies to take down the Genesis Market, the Dutch Police have issued a warning to former Raidforums users about the risks of engaging in illegal cyber activities.

This recent action underscores the authorities’ commitment to cracking down on criminal behavior online and promoting a safer online environment for all users.

What are your thoughts on the Dutch Police’s actions in warning users of Raidforums against participating in illegal cyber activities? Do you believe that warnings like these can help reduce cybercrime incidents and promote a safer online environment?

You might want to read

Share This Message